Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad a lansat o nouă specializare: Ingineria Sistemelor de Energii Regenerabile PDF

Ce vor învăţa studenţii?

Licenţiatul în specializarea ISER va dobândi următoarele competenţe :

 • formarea unui limbaj știintific de specialitate, bazat pe concepte moderne;
 • dobândirea și însusirea cunoștiinţelor specifice, a informaţiilor din domeniu și stapânirea acestora în vederea aplicării lor în practică;
 • cercetare, proiectare sisteme de energii regenerabile, concepţie, calculaţie specifică;
 • construcţia, punerea în exploatare, mentenanţa și managementul sistemelor de energii regenerabile; managerierea și gestionarea sistemelor de energii regenerabile;
 • identificarea surselor de energii regenerabile și integrarea acestora în circuitul energetic și economic national și global, prin aplicarea ISER;
 • eficientizarea consumului energetic și optimizarea entităţilor economice și administrative energofage prin implementarea soluţiilor ISER;
 • cunoașterea și aplicarea tehnicilor de măsurare, încercare și diagnoză în domeniul ingineriei industriale;
 • utilizarea tehnicii de calcul pentru soluţionarea problemelor din domeniul ingineriei industriale;

Posibilităţi de inserţie în muncă la terminarea facultăţii

 • unităţi pentru proiectarea, implementarea, funcţionarea și controlul sistemelor de energii regenerabile;
 • unităţi de producerea, transportul și distributia energiei electrice;
 • entităţi publice și private pentru managementul sistemelor de energii regenerabile;
 • centre publice și private de consultanţă în domeniul dezvoltării durabile;
 • entităţi publice și private care operează în sectorul pieţei de energie;
 • entităţi publice și private, în cadrul cărora are rol de auditor pe probleme de concepţie și dezvoltare a sistemelor bazate pe energii regenerabile

 

 

Practica studenţilor

Începând cu anul II, studenţii vor efectua stagii de practică în următoarele locaţii:

 • Staţia solară din cadrul UVVG
 • S.C. Infaur S.R.L. Arad
 • Bardelli Solar Italia
 • Laboratoarele Facultaţii de Inginerie
 • Parcul fotovoltaic
 • Cabana Gaudeamus, Izoi
 • INCDMAC Timișoara
 • Universitatea din Krems, Austria

 

Argumentele zonale în favoarea înfiinţării acestei specializări

- constituirea la nivel local a unor agenţii pentru managementul energiei și implementarea unor măsuri pentru sprijinirea utilizării surselor de energie regenerabilă prevazute în „Strategia energetică a judeţului Arad pentru perioada 2010  - 2020” elaborată de Consiliul Judeţean Arad;

- dezvoltarea în zonă a unor agenţi economici puternici, cu activitate în domeniul acestui  program de studiu, care va crește nivelul de absorbţie al absolventilor;

- cererea de specialisti în domeniu pe piata forţei de muncă din Europa, SUA și Asia;

- posibilitatea iniţierii de parteneriate profesionale cu instituţii de profil și Universităţi partenere  din Aria Europeană a Învăţământului Superior.

 

Specializarea Ingineria sistemelor de energii regenerabile asigură cunoștiinţe și competenţe în identificarea, valorificarea și eficientizarea convertirii următoarelor resurse de energii regenerabile:

 • Energia solară, prin sisteme de conversie fotovoltaice;
 • Energia eoliană;
 • Energia geotermală și pompe de căldură;
 • Biocombustibili și instalaţii care utilizează biomasă;
 • Hidroenergie

 

INGINERIA SISTEMELOR DE ENERGII REGENERABILE PENTRU O CIVILIZAŢIE CURATĂ, ECOLOGICĂ ȘI NEPOLUANTĂ

Energia clasică devine din ce în ce mai costisitoare, atât din punct de vedere al resurselor fosile pe cale de epuizare, cât și din punct de vedere al impactului distructiv asupra mediului prin utilizarea intensivă sau scăpată de sub control al proceselor de producere a acesteia.

În contrapartidă, energiile alternative, oferă soluţia curată și de perspectivă îndelungată la criza energetică permanentizată în ultimii ani.

În momentul actual, omenirea pășește în zorii noii ere energetice, prin punerea în practică a soluţiilor din ce în ce mai sofisticate și mai eficiente de captare a energiilor regenerabile. știinţa și tehnologia momentului permite deja implementarea de soluţii energetice verzi rentabile, ceea ce va face ca în următorii zece ani faţa omenirii să arate diferit de ce vedem astăzi: curată, silenţioasă, ecologică și nepoluantă.

Pe parcursul celor 4 ani de facultate, studenţii vor aprofunda una dintre cele mai moderne și aplicative programe. Planul de învăţământ cuprinde discipline inginerești fundamentale și discipline specifice ingineriei sistemelor de energii regenerabile, cu accent pe disciplinele pentru designul și dezvoltarea de produse în domeniu, cum ar fi:

 • Dezvoltare durabilă
 • Bazele proiectarii asistate de calculator, informatică
 • Sisteme solar-termice
 • Sisteme fotovoltaice
 • Sisteme microenergetice
 • Sisteme hibride de cogenerare a energiei
 • Tehnologia hidrogenului
 • Managementul energiei
 • Construcţii pasive
 • Managementul proiectelor, legislaţie și proprietate intelectuală
 • Managementul afacerilor, comunicare de afaceri în limba germană/engleză

 

Contact:

Lect. univ. dr. Mihai BRAD, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Prof. drd. Alexandru SAVICI, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it